Polityka przeciwdziałania korupcji

Informacja o istotnych postanowieniach Polityki przeciwdziałania korupcji i zgłaszania naruszeń

I. Korupcja

PEKAO LEASING Sp. z o. o. (dalej Spółka) zdecydowanie zwalcza wszelkie przejawy korupcji lub sytuacje mogące sprzyjać jej powstaniu. Spółka nie toleruje działań mających znamiona korupcji dokonywanych przez pracowników Spółki lub przez inne osoby / jednostki mające jakiekolwiek relacje ze Spółką.
Spółka chroni pracowników, którzy odmówią udziału w czynnościach noszących znamiona korupcji oraz tych, którzy ujawnią fakt dokonania takich czynności lub ich próby przez inne osoby/podmioty. Tacy pracownicy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej, ani nie zostanie wobec nich zastosowana jakakolwiek kara, nawet jeśli zachowanie pracownika narazi Spółkę na straty finansowe.

Korupcja oznacza wręczanie, oferowanie, obiecywanie, otrzymywanie, żądanie, zabieganie o pieniądze, prezenty lub inne korzyści, w celu uzyskania bądź utrzymania nieuzasadnionej przewagi w ramach prowadzonej działalności biznesowej oraz jakiekolwiek płatności przyśpieszające bieg spawy.
Działania mające znamiona korupcji mogą prowadzić do wszczęcia przewidzianych prawem procedur, w tym postępowania karnego w stosunku do osób czynnie zaangażowanych w te działania, postępowania administracyjnego lub karnego w stosunku do ich przełożonych w zakresie niedopełnienia obowiązku nadzoru, a także postępowania w stosunku do Spółki, zarówno w kraju, w którym te działania miały miejsce, jak również w innym kraju.
Działania mające znamiona korupcji, poza powyżej określonymi postępowaniami, mogą prowadzić do utraty reputacji przez Spółkę, Grupę Banku Pekao S.A., jak również do utraty zaufania ich klientów.

Jak zgłosić?
Każdy kto wejdzie w posiadanie informacji o próbie korupcji lub zaistniałych działaniach mających znamiona korupcji, zobowiązany jest zgłosić to na adres: PrzeciwdzialanieKorupcji@pekaoleasing.com.pl
Pracownicy Spółki, pośrednicy oraz kontrahenci powinni zwracać uwagę na potencjalne okoliczności, które mogą świadczyć o podwyższonym ryzyku korupcji, a w przypadku stwierdzenia, że takie okoliczności zaistniały, powinni zgłosić to na adres PrzeciwdzialanieKorupcji@pekaoleasing.com.pl

II. Naruszenia

Przedmiotem szczególnej uwagi Spółki jest zapewnienie, że wszelkie podejmowane przez nią działania są zgodne z przepisami prawa, rekomendacjami organów nadzoru, regulacjami wewnętrznymi i przyjętymi standardami postępowania. Dlatego wszelkie sygnały mogących mieć miejsce Naruszeń w tym zakresie, będą przez Spółkę poddawane starannej analizie i zarządzane celem wyeliminowania bądź ograniczenia, najszybciej jak to możliwe, konsekwencji ujawnionych zdarzeń/zachowań i nie dopuszczenia do ich powtórzenia się w przyszłości.

Naruszenie oznacza - działania bezprawne, nieuczciwe lub nieetyczne, naruszające przepisy prawa lub rekomendacji nadzorczych, bądź niezgodne z regulacjami wewnętrznymi Spółki oraz przyjętymi standardami postępowania (np. przekupstwa, nadużyć związanych z prezentami i ofertami rozrywki)

Jak zgłosić?
Spółka, mając na uwadze możliwość zaobserwowania przez Państwa zdarzeń bądź zachowań mających znamiona Naruszeń, zachęca do ich zgłoszenia w ramach opisanego procesu, za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej skierowanej do Koordynatora Zgodności (z dopiskiem „do rąk własnych”) lub elektronicznej (na adres: ZglosNaruszenie@pekaoleasing.com.pl). Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy jednak o upewnienie się, czy zgodnie z Państwa najlepszą wiedzą zgłoszenie jest prawdziwe, ponieważ zgłoszenia fałszywe lub złożone w złej wierze mogą wiązać się z sankcjami prawnymi.
W ramach wyżej wskazanej scieżki nie będą rozpatrywane zgłoszenia związane z reklamacjami. Prosimy o zgłaszanie reklamacji dedykowanymi temu obszarowi kanałami.