RODO

Klauzula informacyjna

W PEKAO LEASING Sp. z o. o. przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania Twojej prywatności i ochrony Twoich danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy w ramach naszej działalności. Bez względu na to, czy jesteś naszym Klientem, Partnerem, czy tylko odwiedzasz naszą stronę internetową, podchodzimy do ochrony Twoich danych z jednakową, należytą troską. Codziennie dbamy o to, aby powierzone nam przez Ciebie dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami w dziedzinie ochrony danych.


Przestrzegamy zasad RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Aby poznać zasady, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest:
PEKAO LEASING Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-066), ul. Żubra 1 (dalej „my”).
Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, mailowo na adres: info@pekaoleasing.com.pl lub telefonicznie pod numerem 22 54 82 100.
Inspektor ochrony danych
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych (IOD) - Urszula Obara oraz osoba zastępująca IOD – Katarzyna Malmur, z którymi możesz się skontaktować poprzez e-mail: iod@pekaoleasing.com.pl lub na adres 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH CI PRAWACH ZNAJDZIESZ WYBIERAJĄC RELACJĘ, KTÓRA NAS ŁĄCZY:
 • WYSTĄPIŁEM O OFERTĘ

  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu w odpowiedzi na Twoje zapytanie o ofertę.
   Twoje dane są przetwarzane na podstawie złożonego przez Ciebie zapytania o ofertę a także na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO (tj. konieczności dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Twój wniosek działań przed planowaną do zawarcia umową oraz w celu wykonania tej umowy, o ile zostanie ona zawarta).

   Odbiorcy danych
   Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
   Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania sądowego).

   Okres przechowywania danych
   Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie przygotowywania odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe, a jeżeli zdecydujesz się na złożenie wniosku i zawarcie umowy, Twoje dane będziemy przetwarzać nadal przez czas określony w odrębnych klauzulach.

   Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w RODO, prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Ponadto, przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na działania podejmowane przez nas przed jej cofnięciem. Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Informacja o wymogu podania danych
   Podanie danych w celu realizacji naszych usług jest oparte na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które wnioskujesz.

 • ZŁOŻYŁEM WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1b) RODO w celu rozpatrzenia Twojego wniosku w ramach oszacowania ryzyka finansowego, w celu wypełnienia przez nas obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w celu zawarcia i wykonania wnioskowanej umowy, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO w celach promocji własnych produktów i usług realizowanej pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon), w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, w celach zapobiegania oszustwom lub w celach kontaktowych oraz jeśli wyraziłeś na to zgodę w celach promocji produktów i usług podmiotów współpracujących i podmiotów z Grupy Kapitałowej.

   Odbiorcy danych
   Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to nasz prawnie uzasadniony interes, bądź gdy wyrazisz na to zgodę. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym nasze działania, takim jak pośrednicy, importerzy i dostawcy pojazdów i maszyn, ubezpieczyciele, serwisanci systemów informatycznych, firmy wspierające nas administracyjnie i windykujące, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, rzeczoznawcy, gwaranci odkupu sprzętu, warsztaty serwisowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, podmioty z naszej Grupy Kapitałowej, upoważnione przez nas firmy wspierające rejestrację pojazdów i monitorowanie ich stanu technicznego, a także Biuru Informacji Kredytowej, Biurom Informacji Gospodarczej, Związkowi Banków Polskich oraz innym wywiadowniom gospodarczym. W przypadku, gdy wymagają tego nasze procedury dotyczące oceny ryzyka kredytowego możemy przekazać Twoje dane osobowe do Banku Pekao S.A. Będziemy ujawniać ww. podmiotom Twoje dane osobowe z poszanowaniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Będziemy wybierać tylko takie podmioty do świadczenia usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.   
   Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

   Okres przechowywania danych
   Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania decyzji w sprawie Twojego wniosku, a w przypadku, gdy będzie ona pozytywna, przez czas niezbędny do doprowadzenia do zawarcia wnioskowanej umowy, następnie przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres, w którym będziemy zobowiązani do przetwarzania danych z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości i przepisów podatkowych, przez okres wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przez czas w którym mógłbyś wnieść reklamację lub pozew. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie dochodzenia naszych wierzytelności przed sądami i w egzekucji komorniczej. 
   Jeżeli udzieliłeś nam zgody marketingowe określone we wniosku, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

   Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w RODO, prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Ponadto, przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania. W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na działania podejmowane przez nas przed jej cofnięciem. Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Informacja o wymogu podania danych
   Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia Twojego wniosku, a w przypadku pozytywnej decyzji do zawarcia i wykonania wnioskowanej umowy.

   Profilowanie
   Twoje dane osobowe mogą podlegać automatycznym procesom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, gdyż dla szybkiego przeprocesowania złożonego wniosku Wspieramy się takimi rozwiązaniami informatycznymi, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu składając stosowane oświadczenie, lecz wówczas czas rozpatrywania Twojego wniosku może ulec znacznemu wydłużeniu, gdyż analizę będzie musiał przeprowadzić człowiek.

 • JESTEM KLIENTEM

  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy w celu:

   1. wykonania zawartej z nami umowy - na podstawie art. 6 ust 1b) i f) RODO,
   2. wypełnienia przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie art. 6 ust. 1 c)  RODO
   3. promocji własnych produktów i usług realizowanej pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon), w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, zarządzania ryzykami zawartych  wumów, w celach zapobiegania oszustwom lub w celach kontaktowych oraz w celu obciążenia rachunku na podstawie zgody nam udzielonej (polecenie zapłaty). – na podstawie art. 6 ust. 1 a) lub f) RODO.


   Odbiorcy danych
   Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to nasz prawnie uzasadniony interes, bądź gdy wyrazisz na to zgodę. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym nasze działania, takim jak pośrednicy, importerzy i dostawcy pojazdów i maszyn, ubezpieczyciele, serwisanci systemów informatycznych, firmy wspierające nas administracyjnie i windykujące, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, rzeczoznawcy, gwaranci odkupu sprzętu, warsztaty serwisowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, podmioty z naszej Grupy Kapitałowej, właściwe banki obsługujące polecenie zapłaty, podmioty udzielające gwarancji spłaty zawartej umowy dotyczącej finansowania, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, upoważnione przez nas firmy wspierające rejestrację pojazdów i monitorowanie ich stanu technicznego, a także Biuru Informacji Kredytowej, Biurom Informacji Gospodarczej, Związkowi Banków Polskich oraz innym wywiadowniom gospodarczym. Będziemy ujawniać ww. podmiotom Twoje dane osobowe z poszanowaniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Wybieramy tylko takie podmioty, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

   Okres przechowywania danych
   Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania naszej umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres, w którym będziemy zobowiązani do przetwarzania danych z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości i przepisów podatkowych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przez czas, w którym mógłbyś wnieść reklamację lub pozew. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z zawartej umowy dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie dochodzenia naszych wierzytelności przed sądami i w egzekucji komorniczej. 
   Jeżeli udzieliłeś nam zgody marketingowe, co pozwoli nam przekazywać Ci aktualną ofertę naszych usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

   Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w RODO, prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Ponadto, przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f) RODO). W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na działania podejmowane przez nas przed jej cofnięciem. Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • JESTEM PORĘCZYCIELEM WEKSLOWYM

  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych uprawnień, które wynikają z poręczenia wekslowego, tj. w celu:
   1. wysyłania informacji o aktualnym stanie spłaty poręczonego zobowiązania, w razie, gdyby doszło do opóźnienia w jego spłacie,
   2. kierowania spraw do sądów, komorników, dokonania sprzedaży wierzytelności – w przypadku, gdy korzystający nie będzie spłacał rat leasingowych.
   Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielone przez Ciebie poręczenie wekslowe. 

   Źródło pozyskania danych
   W celu oceny Twojej zdolności do udzielenia poręczenia wekslowego zbieramy Twoje dane osobowe z:
   1. Biura Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Twoich zobowiązań finansowych, w zakresie w jakim są one potrzebne do prawidłowej oceny zdolności kredytowej,
   2. Biura Informacji Gospodarczych Krajowego Rejestru Długów (KRD), w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, które służą ocenie wiarygodności danej osoby,
   3. Związku Banków Polskich, w zakresie informacji dotyczących zobowiązań finansowych.

   Odbiorcy danych
   Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz innym odbiorcom – np. biegłym rewidentom, firmom doradczym, kancelariom prawnym, spółkom z naszej Grupy Kapitałowej, firmom windykacyjnym, sądom, komornikom, kurierom, innym podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

   Okres przechowywania danych
   Będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie wykonywania umowy leasingu/ pożyczki, którą zawarł z nami korzystający/pożyczkobiorca, a w przypadku nie spłacania rat dane będziemy przetwarzać w okresie dochodzenia naszych wierzytelności przed sądem i w egzekucji komorniczej aż do upływu okresu przedawnienia roszczenia, a także przez okres, w którym możemy podejmować działania w celu zaspokojenia naszych wierzytelności.

   Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w RODO, prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Ponadto, przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Informacja o wymogu podania danych
   Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale bez tych danych niemożliwe będzie udzielenie poręczenia wekslowego.

 • KUPIŁEM PRZEDMIOT POLEASINGOWY

  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie z art. 6 ust 1b) RODO, w celu wypełnienia przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z art. 6 ust 1c) RODO), a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, w celach zapobiegania oszustwom lub w celach kontaktowych.

   Odbiorcy danych
   Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz innym odbiorcom – np. biegłym rewidentom, firmom doradczym, kancelariom prawnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, firmom windykacyjnym, sądom, komornikom, kurierom, innym podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

   Okres przechowywania danych
   Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy sprzedaży, w czasie, przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania Twoich danych i danych Twoich reprezentantów na podstawie ww. ustawy, ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy od towarów i usług.

   Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w RODO, prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Ponadto, przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Informacja o wymogu podania danych
   Podanie nam Twoich danych identyfikacyjnych i danych reprezentantów jest wymogiem ustawowym, ich brak uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży.

 • OTRZYMUJĘ KORESPONDENCJĘ W CELACH MARKETINGOWYCH

  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu naszych produktów lub usług. Twoje dane mogą być przetwarzane w oparciu o udzielone nam zgody marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest możliwość przedstawienia informacji o naszych usługach, przedstawienia ofert dopasowanych do Twoich potrzeb, zwiększenia sprzedaży naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz jeśli wyraziłeś na to zgodę w celach promocji produktów i usług podmiotów współpracujących i podmiotów z Grupy Kapitałowej.

   Odbiorcy danych
   Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
   Będziemy ujawniać ww. podmiotom Twoje dane osobowe z poszanowaniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Wybieramy tylko takie podmioty, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

   Okres przechowywania danych
   Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z naszych usług.

   Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w RODO, prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Ponadto, przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na działania podejmowane przez nas przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w każdej chwili wycofać wysyłając do nas w tej sprawie maila na adres info@pekaoleasing.com.pl ze skrzynki, na którą otrzymałeś od nas korespondencję w celach marketingowych.
   Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • WSPÓŁPRACUJĘ JAKO POŚREDNIK

  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
    
   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania Umowy Agencyjnej, którą zawarliśmy, na podstawie z art. 6 ust 1b) RODO.

   Odbiorcy danych
   Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz innym odbiorcom – np. kurierom, kancelariom prawnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

   Okres przechowywania danych
   Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie wykonywania Umowy Agencyjnej, w czasie, przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy od towarów i usług.

   Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
   Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • JESTEM KONTRAHENTEM/ PRACOWNIKIEM/ WSPÓŁPRACOWNIKIEM KONTRAHENTA

  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
   Twoje dane przetwarzamy w celach kontaktowych, a także w celach związanych z wykonaniem zawartej pomiędzy nami a Kontrahentem umowy w tym udokumentowania jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
   Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy Kontrahenta, a także nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonywanie umowy zawartej pomiędzy stronami, w tym udzielenie Ci dostępu do naszego narzędzia webowego EVO Lite w związku z realizacją łączącej nas umowy.

   Kategorie przetwarzanych danych
   Będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy osoby kontaktowej, zajmowane stanowisko/pełniona funkcja i nazwa komórki organizacyjnej, w której jesteś zatrudniony, służbowy numer telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej.
   Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje
   Ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań przed zawarciem lub określonych zawartą z Kontrahentem umową (jeżeli dane są przekazywane bezpośrednio przez Ciebie).

   Odbiorcy danych
   Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – np. kurierom, kancelariom prawnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
   Ponadto dane możemy przekazywać podmiotom Grupy Banku Pekao SA i  Grupy PZU w tym w szczególności podmiotom powiązanym, firmom świadczącym usługi doradcze w tym prawne, oraz podmiotom dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę IT.

   Okres przechowywania danych
   Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia łączącej nas umowy. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresów przedawnienia, zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie). Dane mogą być przechowywane również przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

   Źródło pochodzenia danych osobowych
   Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentantów, pełnomocników lub innych osób wskazywanych jako osoby upoważnione do dokonywania określonych czynności są udostępnione nam przez Kontrahentów wskazujących te osoby jako osoby kontaktowe lub upoważnione do działania w imieniu Kontrahenta.

   Prawa osoby, której dane dotyczą
   Przysługuje Ci: 
   a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu 
   b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
   c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo gdy osoba skutecznie wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
   e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane) – gdy: 
   i) kwestionujesz prawidłowość danych, 
   ii) uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu;
   iii) dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
   iv) gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozpoznania.
   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.
   Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
   Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i realizacji umowy.